Thứ Tư, Ngày 25 Tháng 4 Năm 2018
SỰ KIỆN
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thời tiết
 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

---------------------------------------------------------------------------------------

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

STT

NỘI DUNG

TẬP TIN ĐÍNH KÈM

1

Thông báo V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

57 / TB-TSVN-HĐQT

2

Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Chương trình phiên họp

3

Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Giấy đăng ký

4

Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Giấy ủy quyền

5

Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Dự thảo Quy chế làm việc

6

Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

Dự thảo Quy chế đề cử…

7

Đơn đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung Ban kiểm soát

Đơn đề cử

8

Đơn ứng cử tham gia bầu bổ sung Ban kiểm soát

Đơn ứng cử

9

Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia Ban kiểm soát

Mẫu SYLL

10

Thẻ biểu quyết

Thẻ biểu quyết

11

Phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết

12

Phiếu bầu Ban kiểm soát

Phiếu bầu Ban kiểm soát

13

Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

58 / BC-TSVN-HĐQT

14

Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2016

59 / BC-TSVN-BKS

15

Tờ trình V/v thông qua BCTC năm 2016

60-01 / TTr-TSVN-HĐQT

16

Tờ trình V/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận

60-02 / TTr-TSVN-HĐQT

17

Tờ trình V/v thông qua kế hoạch SXKD năm 2017

60-03 / TTr-TSVN-HĐQT

18

Tờ trình V/v báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017

60-04 / TTr-TSVN-HĐQT

19

Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

60-05 / TTr-BKS

20

Tờ trình V/v miễn nhiệm Thành viên HĐQT

60-06 / TTr-TSVN-HĐQT

21

Tờ trình V/v phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Phan Văn Anh Vũ làm Thành viên HĐQT

60-07 / TTr-TSVN-HĐQT

22

Tờ trình V/v phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Trương Bảo Kim làm Thành viên HĐQT

60-08 / TTr-TSVN-HĐQT

23

Tờ trình V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS

60-09 / TTr-TSVN-HĐQT

24

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Dự thảo Nghị quyết

"