Thứ Sáu, Ngày 23 Tháng 8 Năm 2019
SỰ KIỆN
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thời tiết
 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Sáng ngày 23/4/2019, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Seaprodex) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại Khách sạn Grand Sài Gòn - Số 8 Đồng Khởi, thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và các Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 và thù lao, lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch 2019.

Đại hội kết thúc và thành công tốt đẹp.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

"