Thứ Năm, Ngày 21 Tháng 2 Năm 2019
SỰ KIỆN
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thời tiết
 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

THÔNG BÁO

-----------------------------------------------------

TÀI LIỆU:

STT

NỘI DUNG

TẬP TIN ĐÍNH KÈM

1

Thông báo mời hop ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

76 / TB-TSVN-HĐQT

2

Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Chương trình phiên họp

3

Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Giấy đăng ký

4

Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Giấy ủy quyền

5

Đơn ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Đơn ứng cử

6

Đơn đề cử ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Đơn đề cử

7

Đơn ứng cử bầu bổ sung Thành viên BKS

Đơn ứng cử

8

Đơn đề cử ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS

Đơn đề cử

9

Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS

Mẫu SYLL

10

Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Dự thảo Quy chế làm việc

11

Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS

Dự thảo Quy chế đề cử…

12

Mẫu Thẻ biểu quyết

Thẻ biểu quyết

13

Mẫu Phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết

14

Mẫu Phiếu bầu Thành viên HĐQT

Phiếu bầu TV HĐQT

15

Mẫu Phiếu bầu Thành viên BKS

Phiếu bầu TV BKS

16

Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

78 / BC-TSVN-HĐQT

17

Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2017

01 / BC-TSVN-BKS

18

Tờ trình V/v thông qua BCTC năm 2017 đã kiểm toán

79-01 / TTr-TSVN-HĐQT

19

Tờ trình V/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

79-02 / TTr-TSVN-HĐQT

20

Tờ trình V/v thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 Công ty mẹ

79-03 / TTr-TSVN-HĐQT

21

Tờ trình V/v thù lao HĐQT, BKS

79-04 / TTr-TSVN-HĐQT

22

Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

79-05 / TTr-TSVN-BKS

23

Tờ trình V/v bãi nhiệm Thành viên HĐQT

79-06 / TTr-TSVN-HĐQT

24

Tờ trình V/v bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

79-07 / TTr-TSVN-HĐQT

25

Tờ trình V/v miễn nhiệm Thành viên BKS

79-08 / TTr-TSVN-HĐQT

26

Tờ trình V/v bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020

79-09 / TTr-TSVN-HĐQT

27

Tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty

79-10 / TTr-TSVN-HĐQT

28

Tờ trình V/v xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty

79-11 / TTr-TSVN-HĐQT

29

Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty sửa đổi, bổ sung

Dự thảo Điều lệ

30

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Dự thảo Nghị quyết

31 SYLL Ứng viên Thành viên BKS SYLL Ứng viên

 

"