Thứ Sáu, Ngày 6 Tháng 12 Năm 2019
SỰ KIỆN
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thời tiết
 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Ban lãnh đạo và các phòng ban tham mưu


 


 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

Nguyễn Quốc Huy

Email: nguyenquochuy@seaprodex.vn

Thành viên  Hội đồng quản trị

 

 

Mai Xuân Phong

Email: maixuanphong@seaprodex.vn


Thành viên  Hội đồng quản trị

 

Nguyễn Anh Tuấn


Email: nguyenanhtuan@seaprodex.vn

Thành viên  Hội đồng quản trị

 

Trần Hoàng Lâm

tranhoanglam@seaprodex.vn

Thành viên  Hội đồng quản trị

 

Trương Bảo Kim

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng giám đốc

 

Mai Xuân Phong

Email: maixuanphong@seaprodex.vn

Phó Tổng giám đốc

 

Trần Mạnh Hữu

tranmanhhuu@seaprodex.vn

 

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát

 

Trần Phước Thái

Email: tranphuocthai@seaprodex.vn

Thành viên Ban Kiểm soát

 

Đinh Nguyễn Quốc Huy

Thành viên Ban Kiểm soát

 

Đinh Tiến Long

Thành viên Ban Kiểm soát

 

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

Trưởng phòng

 

Củng Hương Giang

Email: cunghuonggiang@seaprodex.vn

Phó phòng

 

Ngô Quang Trãi

Email: ngoquangtrai@seaprodex.vn

Phó phòng

 

Đặng Thị Minh Hiếu

Email: dangminhhieu@seaprodex.vn

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Trưởng phòng

 

Trần Hữu Hạnh

Email: tranhuuhanh@seaprodex.vn

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Kế toán trưởng

 

Nguyễn Thành Trung

Email: nguyentrung@seaprodex.vn

Phó phòng

 

Lê vĩnh Hòa

Email: levinhhoa@seaprodex.vn

Phó phòng

 

Vũ Thị Hồng Gấm

Email: honggam@seaprodex.vn

 

 

PHÒNG KINH DOANH

Trưởng phòng

 

Đỗ Thị Việt Hoa

Email: viethoa@seaprodex.vn